Program opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny

Adaptacja dziecka w żłobku

• Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
• Założenie kart obserwacji dziecka.
• Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.
• Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
• Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska. Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku. Poznawanie sali, łazienki i szatni.

Współpraca z rodzicami

• Zebrania z rodzicami– szczegółowe zebranie z opiekunami- omówienie spraw bieżących.
• Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.
• Organizacja „Dnia Rodziny”.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska. Poznanie oczekiwań rodziców. Zachęcenie do czynnej współpracy rodziców ze Żłobkiem oraz jego pracownikami.

Zaangażowanie rodziców – imprezy okolicznościowe.

Rozwój społeczny

• Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
• Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
• Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
• Wyrabianie odpowiedniego wzorca zachowania.
• Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
• Kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.

Uspołecznienie dzieci. Zachęcenie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych

• Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.
• Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
• Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
• Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
• Próby samodzielnego ubierania się.
• Wyrabianie nawyku mycia rączek.
• Codzienne mycie rączek.

 

Kształtowanie sprawności fizycznej

• Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
• Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
• Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
• Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.
• Codzienna poranna gimnastyka.
• Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
• Ćwiczenia relaksacyjne.
• Zabawy sportowe.
• Zabawy na świeżym powietrzu.
• Zajęcia ruchowe z elementami muzyki.

Rozwój dużej motoryki u dzieci. Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w żłobku. Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

• Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów
• Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)
• Śpiewanie kołysanek przed snem.
• Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
• Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie.
• Marsz w rytm muzyki.
• Zajęcia z instrumentami muzycznymi.
• Zajęcia rytmiczno – muzyczne.
• Zabawy z elementami ortofonicznymi.

Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci. Kształtowanie wrażliwości ruchowo – umuzykalniającej.

Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

• Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
• Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
• Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
• Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
• Nauka prostych wierszyków i piosenek.

Usprawnianie narządów artykulacyjnych. Kształtowanie mowy dzieci.

Rozwijanie sensomotoryki

• Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
• Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
• Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.

Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania. Usprawnianie ruchów ręki.

 

Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji – eksperymenty i doświadczenia, obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych; sadzenie roślin i ich obserwacja

• Zwracanie uwagi dzieci w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne oraz związane z nimi związki przyczynowo skutkowe.
• Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem poprzez empiryczne poznanie zjawisk przyrodniczych; np. zabawy z wodą, wiatrem i inne.
• Prowadzenie doświadczeń dotyczących roślin i warunków niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.
• Wykorzystanie wody jako jednego z elementów prowadzonych eksperymentów z dziećmi.

Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.
Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej. Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia. Dostarczanie okazji do radości odkrywania, budzenia ich ciekawości i pasji poznawania.